Mangusa
Origin of Recipe :
Curacao
Ingredients :
2 kup di pinda
2 kup di bonchi di kunuku
2 kup di maishi grandi 2 kup di maishi chiki
2 kuchara di kome di kune di salu (mitar kuchara pa kada un)
½ kuchara di kome kune di siboyo na poeiru
½ kuchara di kome kune di konoflo na poeiru
1 koko seku
Preparation :
Nos ta kaska e pinda i e bonchinan . Labanan dos te tres biaha i pone nan herebe kada un apart den un wea ku awa i mitar kuchara di salu. E awa mester ta mas o menos kuater dede riba e bonchi i e pinda. Den e bonchi ta pone e konoflo i siboyo na poeiru tambe. Ta pone e maishinan tambe herebe apart ku mitar kuchara di salu kada unu. Por si akaso no tin e maishi di kunuku por usa e maishi di sea boter of bleki i no ta nesesario herebe nan. Ta laga e bonchi , pinda, i e maishinan herebe te ora esaki bira moli. Purbando un par di pipita di kada un di nan ta sa ku nan a bira sufisientemente moli. Asina nan bira moli nan ta kla. Check bon pa e bonchi no herebe bira demasiado moli. Ora nan ta kla ta basha e awa kajente afo i basha awa friu riba e bonchi, pinda i maishi i pone nan den un kolado pa nan skore tur e awa. E awa friu ta pa nan no pega . Despues ku nan a skore tur e awa ta brua nan bon den otro i e Mangusa ta kla. Pa loke ta e koko ta saka esaki for di su kaska i ta raspa e kaska maron skur un tiki. E ora ey ta sirbi e Mangusa ku un pida koko. E ta un plato fasil pa traha i por komé si bo ke komo maindish.

Category :
Appetizer
Appetizer
Beef
Beef
Beverage
Beverage
Bread
Bread
Cake
Cake
Cookie
Cookie
Dessert
Dessert
Holiday
Holiday
Komedor Krioyo
Komedor Krioyo
Lamb
Lamb
Main Dish
Main Dish
Pasta
Pasta
Pie
Pie
Pork
Pork
Salad
Salad
Sauces
Sauces
Seafood
Seafood
Sidedish
Sidedish
Sonia Garmers
Sidedish
Special Diet
Special Diet
Surinam
Surinam
Sweets
Sweets
Vegetarian
Vegetarian
***